Toestemmingsverklaring

INFORMATIE VOOR DE VERKLARING VAN BEVESTIGING

Voor de verwerking van persoonsgegevens

 

Inhoud

 1. Algemene zaken, vrijwillige basis, herroepbaarheid
 2. Omvang van de gegevens, het doel van deze gegevensverzameling is het
 3. Gebruik van uw gegevens (gegevensverwerkingsdoeleinden),hoofd- en secundaire doeleinden, andere doeleinden
 4. Gegevensverwerking voor doeleinden met uw toestemming; cookies
 5. Gegevensverwerking zonder uw toestemming
 6. Manieren van verwerking
 7. Speciale wijze van verwerking: t.b.v. opslag (als continue opslag)
 8. Intrekking van toestemming en andere rechten die u heeft met betrekking tot uw gegevens
 9. Verantwoordelijke functionaris voor gegevensbescherming
 10. Gerechtelijke grondslagen

 

 1. Algemene zaken, vrijwillige basis, herroepbaarheid

  Het doel van deze "informatie over de toestemmingsverklaring" is erop gericht om voor u een gefundeerde beslissing mogelijk te maken, m.b.t het geven van uw toestemming. 
  Dit betekent het volgende: als u ons toestemming verleent voor de verwerking van uw persoonsgegevens, dan zou u moeten weten wat dit concreet voor u betekent. Dit omvat niet alleen de kennis van de gegevens die we in de betreffende samenhang verzamelen, maar ook wat de doelen zijn waarvoor we dit doen en welke gegevensverwerkingsacties we vervolgens uitvoeren om die doelen te realiseren. 
  Verder willen we er kort op wijzen, dat gegevens ook in bepaalde situaties kunnen worden verwerkt voor andere doeleinden, dan die aan de oorspronkelijke verleende toestemming ten grondslag liggen en dat gegevens ook in bijzondere situaties (bijvoorbeeld in het geval van openbaar belang) ongeacht het al of niet voorliggen van de toestemmingsverklaring , openbaar gemaakt kunnen worden. Bovendien moet u weten hoe wij specifiek omgaan met het onderwerp bewaartermijnen, en dat u naast de herroepbaarheid ook die rechten kunt leren kennen waarvoor u aanvullende rechten heeft en die ook van invloed kunnen zijn op de (verdere) verwerking van gegevens, zelfs als u dit "in het verleden" niet in het toestemmingsformulier heeft vastgelegd.

  In het onderstaande heeft de term 'gegevens' betrekking op persoonsgegevens, in de zin van de Basisverordening gegevensbescherming ('DSGVO') - Verordening (EU) 2016/679 met ingang van 25.5.2018.

  Wij, het bedrijf Ticketbande BV, kunnen diensten, met name van contractuele aard, zowel in het online bedrijf als plaatselijk leveren, als de ontvanger het minimum van de verplichte gegevens ter beschikking stelt. Desalniettemin is de verzameling of medewerking van u in het proces, met name door het verstrekken van gegevens over u, altijd een vrijwillig proces. Als bepaalde gegevens niet worden verstrekt, kan dit leiden tot beperking van onze diensten, services, enz. Zo is bijvoorbeeld het leveren van goederen niet mogelijk als er geen (aflever) adres wordt opgegeven. Een eerder verleende toestemming voor de verwerking van gegevens, kan op elk moment worden ingetrokken (zie sectie VIII hieronder voor meer informatie).


 2. Omvang van de gegevens, het doel van deze gegevensverzameling is het

  In het kader van de actuele contactsituatie tussen u en ons en het voldoen van de zich daaruit onstaande eisen/ verplichtingen verzamelen we de volgende gegevens van u/ u stelt ons uw gegevens ter beschikking:

  achternaam, voornaam

  bedrijf

  geboortedatum

  postaal adres

  email adres

  (zo nodig) bankverbindung (in het geval dat girale betaling voor betalingsverplichte diensten, die door u zijn uitgekozen).

  optie; telefoonnummer, en/ of fax. nr. (voor bijzonders snelle bereikbaarheid)

  optie; (....)

 3. Gebruik van uw gegevens (gegevensverwerkingsdoeleinden),hoofd- en secundaire doeleinden, andere doeleinde

  Gegevens worden door ons voor praktische hoofddoelen gebruikt, in zo ver ze voor het uitvoeren van de opdracht nodig zijn, die u bij ons (of wij bij u) heeft (hebben) aangevraagd, eveneens worden ze voor secundaire doeleinden gebruikt.

  1. Hoofddoelen

  Zakelijke hoofddoelen zijn de toepassingsvoorwaarden van de overeenkomst

   - een volgens de regels aannemen en vergeven van opdrachten (van welke juridische aard dan ook),inclusief hun afhandeling, waarbij het op het gebied van onze eigen dienstverlening gaat, met name om het vinden van tickets/ kaarten (en andere toegangsautorisaties) voor evenementen/ uitvoeringen voor geïnteresseerde partijen. Evenals het beschikbaar stellen van advertentieruimte aan kopers en aan eigenaars van de bovengenoemde toegangsrechten die ook bereid zijn te verkopen, en eveneens aan degenen die dergelijke activiteiten begeleiden zoals; de contractuele regelingen/ constellaties (verhuur van online advertentieruimte, zoekcontracten voor tickets, enz.);

  - de mogelijkheid om offertes, aanbiedingen, enz. aan te bieden of hierop te kunnen reageren;

  - de opstelling en uitvoerbaarheid van contracten en de afwikkeling van de betaling en verzending, ongeacht of wij de partij zijn die de betalingen doet of die moeten worden betaald;

  - het vervullen van de wettelijke verplichtingen (mogelijkerwijze ook garantieverplichtingen) en eventuele bestaande contractuele garanties, of de geldigheid hiervan tegenover derden (bijv. leveranciers);           

  - de (eventueel ook gerechtelijke) vervolging en uitvoering/ uitvoerbaarheid van aanspraken tegenover klanten zoals ook de verdediging tegen aanspraken, die tegen ons zijn gericht

  - de (mogelijk zelfs legale) traceerbaarheid en afdwingbaarheid/ afdwingbaarheid van vorderingen op klanten, alsmede de verdediging tegen claims die tegen ons worden ingesteld;

  - de garantie om klantenservice op een hoog niveau te kunnen bieden, kunnen klanten dit indien gewenst op verschillende manieren bereiken en hierbij indien nodig worden ondersteund, waarbij aan hun hoge verwachtingen bij ons wordt voldaan.

  Voor dergelijke hoofddoelen kan de overdracht van uw gegevens aan derden in beperkte mate vereist zijn, namelijk:

  - de nakoming van zakelijke verplichtingen, waarbij een dergelijke overdracht beperkt is tot de aan ons gelieerde ondernemingen (moedermaatschappij, dochterondernemingen en zusterbedrijven, d.w.z. bedrijven die wij besturen of die ons controleren, dan wel met ons onder gezamenlijke controle staan ​​van een derde partij).

   Verder overige bedrijven, als we contractueel gebonden zijn, om operationele doeleinden voor u uit te voeren (bijv. afzender) of partijen waarmee u contractueel verbonden bent in het kader van onze dienstverlening (bijv. de tegenpartij bij uw kaarten vinding, d.w.z. de kaarthouder);

  - de afstemming met onze (externe) adviseurs in fiscaal, zakelijk en juridisch opzicht, die normaal gesproken personen zijn die al onderworpen zijn aan een wettelijke geheimhoudingsplicht op basis van hun professionele status;

  - de afwikkeling van betalingen, ongeacht of we hierbij betalende of ontvangende partij zijn;

  - de mogelijkheid om het (specifieke) financiële risico te beoordelen van een geschil waarover al een uitspraak is gedaan of reeds is afgerond, maar nog niet volledig is afgerond, met betrekking tot verschillende kenmerken van de (toekomstige) tegenpartij, zoals kredietwaardigheid, liquiditeit, betalingsgeschiedenis, enz.


  2. Secundaire doeleinden

  Als u ook hebt ingestemd met de verwerking van uw gegevens met het oog op het optimaliseren van ons serviceaanbod ("secundaire doeleinden"),gebruiken we deze extra en specifiek voor:

  - Bepaling van de tevredenheid van onze klanten met onze producten / diensten (inclusief website)

  - verbetering van onze producten en diensten (inclusief website);

  -  het mogelijk maken van individuele aanbiedingen voor de klant; het bieden van ondersteuning/ (indien van toepassing) goodwill voor onze dienstverlening buiten het kader van de wettelijke verplichting.

  Ook voor dergelijke secundaire doeleinden kan in beperkte mate de overdracht van uw gegevens aan derden vereist zijn, namelijk als we externe serviceproviders opdracht geven voor tevredenheidsanalyses, productinnovaties of services voor ondersteuning/ goodwill en dit aan hen hebben uitbesteed.

 4. Gegevensverwerking voor doeleinden met uw toestemming; cookies

  Als we uw gegevens willen verwerken voor andere doeleinden dan waarvoor deze zijn verzameld en als we hiervoor uw (afzonderlijke) toestemming niet hebben, zullen we dit alleen doen als het huidige doel nog steeds in overeenstemming is met het oorspronkelijke doel. Voor het bepalen van het overeenstemmingscriterium, maken wij een alomvattende afweging van belangen, op grond van o.a. de volgende criteria: de context van hetgeen indertijd is verzameld, de mate van samenhang tussen toenmalige verzameling en huidige verwerkingsdoeleinden, de aard (gevoeligheid) van de gegevens en de gevolgen van verdere verwerking voor u alsmede de gevolgen voor de aanwezigheid van de begeleidende garanties (bijvoorbeeld codering).

  Telkens wanneer u onze website-inhoud bezoekt, slaan wij tijdelijk informatie op die eventueel het identificeren mogelijk maken. De volgende gegevens worden door elk paginabezoek aan www.ticketbande.nl opgeslagen: datum en tijd van het bezoek, naam van de aangeklikte internetservice, het aangeklikte bestand en de gebruikte actie / raadpleging die de cliënt heeft uitgevoerd, hoeveelheid daten volumen, bericht, of het aanklikken succesvol was, IP-adres van de gebruikte computer, dit laatste alleen als het gaat om een ​​contract via het netwerk. De opgeslagen gegevens worden verzameld naast de documentatie van gesloten contracten ten behoeve van de statistische verwerking van het gebruik van de website en deze wordt anoniem samengevat. Bovendien worden ze gebruikt om verdediging respectievelijk de aanvallen op de website te analyseren.
  Eventueel komt het in samenhang met het gebruik van onze website door u ook tot inzet van cookies, waarbij wij u hiervoor een passende kennisgeving rechtstreeks op de website beschikbaar stellen en om uw toestemming vragen, waarbij u uiteraard vrij staat om die te verlenen. Onze website maakt met name gebruik van cookies voor de favoriete taal, de favoriete valuta en het favoriete land. U kunt uw browser ook zo instellen (meer informatie vindt u in het "Help" -menu),dat alle cookies (en daarmee ook automatisch die van onze website) worden geblokkeerd of als alternatief dat er steeds een melding wordt gegeven voordat er een wordt ingesteld. 
  In dit geval is het echter mogelijk dat u onze website niet volledig en/ of met veel vertraging kunt gebruiken en dat gebruikers specifieke vooraf programmering niet meer mogelijk is voor gemakkelijker gebruik (bijv. Correcte taalinstelling). Overigens kunt u cookies op elk gewenst moment over uw browser verwijderen als ze er in het verleden al eens zijn ingesteld. Tracking- en analysehulpmiddelen gebruiken ook cookies. We gebruiken ook dergelijke cookies. In het bijzonder gebruiken we de volgende Tracking en analyse tools:

  Google Analytics

  Webanalyse-service van Google Inc. (https://www.google.de/intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, hierna "Google"). In deze context worden pseudonieme gebruiksprofielen gemaakt en cookies (zie punt 4) gebruikt. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, zoals browsertype/ versie, gebruikt besturingssysteem, verwijzende URL (de eerder bezochte pagina),hostname van de toegangscomputer (IP-adres),tijdstip van de servergebruik,( worden naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Deze gegevens worden geëvalueerd om te bepalen hoe de website wordt gebruikt. De evaluatie van de activiteiten wordt in rapporten vastgelegd, die dan de basis vormen voor een marktonderzoek. Vervolgens worden deze gegevens voor zo ver dit is toegestaan of vereist
  met derden gedeeld. Uw IP-adres blijft echter anoniem en wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.
  Bovendien kunt u de installatie van cookies voorkomen door een samenhangende browsersoftware in te stellen; wij wijzen er echter op dat in dit geval niet alle functies van deze website volledig kunnen worden gebruikt. Ten slotte kunt u het verzamelen van door Cookies gegenereerde gegevens, die met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door een browser-add-on te downloaden en te installeren (https: / /tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl).
  Als alternatief voor de browsers-add-on, in het bijzonder voor browsers op mobiele apparaten, kunt u het door Google Analytics verzamelen ook verhinderen, door op deze link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld die de toekomstige verzameling van uw gegevens verhindert wanneer u deze website bezoekt. De opt-out-cookie is alleen geldig in deze browser en alleen voor onze website en wordt opgeslagen op uw apparaat. Als u de cookies in deze browser verwijdert, moet u de opt-out-cookie opnieuw instellen. Voor meer informatie over gegevensbescherming in relatie tot Google Analytics kunt u onder meer in de Google Analytics-Help vinden.
  (https://support.google.com/analytics/answer/ 6004245?hl=nl)

  Google Adwords Conversion Tracking

  Om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en te evalueren met het oog op het optimaliseren van onze website, gebruiken we ook Google Conversion Tracking. Google Adwords stelt een cookie in op uw computer als u onze website hebt bezocht via een Google-advertentie. Na 30 dagen verliezen deze cookies hun geldigheid en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie.
  Als de gebruiker bepaalde pagina's van de website van een AdWords-klant bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en de klant herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en is doorverwezen naar deze pagina. Elke AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen daardoor niet via de websites van Adwords-klanten worden gevolgd. De informatie die met behulp van de conversion-cookies is verzameld, wordt gebruikt om conversion-statistieken voor AdWords-klanten, die gekozen hebben voor een conversion-tracking, te genereren. Adwords-klanten krijgen informatie over het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en naar een site met Conversion-Tracking-Tag zijn doorgestuurd.
  U ontvangt echter geen informatie waardoor gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Als u niet wilt deelnemen aan het tracking-proces, kunt u ook de vereiste instelling van een cookie weigeren, bijvoorbeeld via een browserinstelling die de automatische instelling van cookies doorgaans uitschakelt. U kunt ook de cookies voor de conversion-tracking uitschakelen, door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein 'www.googleadservices.com' worden geblokkeerd. Het gegevensbeschermingsbeleid van Google over de conversion-tracking vindt u hier (https://services.google.com/sitestats/de.html).

  Sociale media

  We gebruiken de sociale netwerken ook om ons advocatenkantoor te promoten. Dit is een commercieel doel dat we nastreven. De verantwoordelijkheid voor de naleving van de gegevensbeschermingsregels ligt bij de respectievelijke aanbieders van de bijbehorende service. We hebben deze services in ons zogenaamde "twee-klik" -proces op onze website geïntegreerd om uw gegevens te beschermen.

  Facebook

  We gebruiken de plug-in van Facebook op onze website om het gebruik persoonlijker te maken. We gebruiken de bijbehorende knop als een aanbieding van Facebook. Als u een pagina van onze advertenties bezoekt die van een dergelijke plug-in is voorzien, maakt uw browser een directe verbinding met de Facebook-servers. De inhoud van deze plug-in wordt rechtstreeks via Facebook verzonden naar de browser die u gebruikt en via deze in de website geïntegreerd. Dit geeft Facebook informatie dat uw browser toegang heeft gehad tot de corresponderende pagina van onze advertenties. Dit proces vindt zelfs plaats als u geen Facebook-account heeft of als u een eigen account heeft, maar niet bent ingelogd.
  Deze informatie wordt inclusief uw IP-adres van uw browser direct naar een server van Facebook in de USA gestuurd en daar opgeslagen. Als u bij Facebook bent ingelogd, kan Facebook het bezoek aan onze website direct aan uw account verbinden. Als u bijvoorbeeld de “like” of “delen” knop gebruikt, wordt deze informatie eveneens naar de server van Facebook doorgestuurd.
  Daar worden de gegevens opgeslagen. Facebook maakt deze informatie openbaar en uw Facebook vrienden kunnen er kennis van nemen.
  Facebook zal deze informatie gebruiken voor reclame, marktonderzoek en een doelgerichtontworpen Facebook-pagina's. Hiertoe stelt Facebook interesse- en relatieprofielen op, om bijvoorbeeld uw gebruik van de website te evalueren met betrekking tot de advertenties die u heeft weergegeven en en om deze informatie aan andere gebruikers met vergelijkbare profielen ten behoeve van het opstellen van advertenties aan te bieden. Als u niet wilt dat Facebook de over onze advertenties verzamelde gegevens koppelt aan uw Facebook-account, heeft u de mogelijkheid om zich bij Facebook af te melden voordat u onze website bezoekt. Voor het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Facebook, evenals voor uw desbetreffende rechten en instellingsopties ter bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/)


 5. Gegevensverwerking zonder uw toestemming

  Er zijn ook gegevensverwerkingsdoeleinden die buiten het bestaan van een toestemmingsformulier van uw kant kunnen of moeten worden nagestreefd. Dit kunnen voor ons wettelijke verplichtingen zijn waar wij ons bij uitzondering ook aan moeten houden om uw gegevens voor doelen te gebruiken die ons door derden, van de kant van de overheid worden opgelegd, in concreet geval van openbare rechtelijke verplichtingen. Als er sprake is van een openbaar belang, kunnen bijvoorbeeld uw gegevens doorgestuurd worden op verzoek van een bevoegde Instantie.


 6. Manieren van verwerking

  Naast de eerder genoemde verwerkingsmethoden (verzameling, gebruik, openbaarmaking door overdracht aan derden) zullen we, in verband met het verzamelen van gegevens, de op deze wijze verkregen gegevens opslaan, dat wil zeggen op een georganiseerde, ordelijke manier in onze datenbank vastleggen en ze daar zo opslaan dat ze hergebruikt kunnen worden. Vanuit de (digitale)opslag kunnen ze dan, om bijvoorbeeld zakelijke transactie af te handelen, volgens de manier zoals we de gegevens verwerkt hebben, opgevraagt en uitgelezen worden.
  De gegevens kunnen dan ook worden aangepast/ gewijzigd, bijvoorbeeld als reactie op een door u gedaan verzoek om rectificatie. Uw initiatief kan er ook toe leiden dat uw gegevens worden beperkt of verwijderd, waarbij dit ook een "verzoek" -antwoord kan zijn op het verstrijken van de toepasselijke bewaartermijn. Hoewel geautomatiseerde gegevensverwerking de regel is, kunnen in principe ook handmatige gegevensverwerkingen plaatsvinden en zijn we u hierbij dezelfde beschermingsomvang verschuldigd. Het laatste type verwerking bevindt zich in de situatie van uitfasering.

  Opdracht verwerker

  We werken met opdrachtverwerker samen. Door passende garantiecontracten verplichten verwerkers zich om te voldoen aan onze gegevensverwerkingsbeleid en de DSGVO-vereisten.


 7. Speciale wijze van verwerking: t.b.v. opslag (als continue opslag)

  In GDPR zijn geen specifieke bewaar-/ verwijderingsdata opgenomen, maar geeft slechts algemeen aan dat gegevens moeten worden verwijderd als het doel van de verzameling niet langer bestaat, tenzij, er een vereenvoudigde- voortdurende bewaarplicht bestaat of er is een soortgelijke verplichting, ter uitvoering of bescherming van rechtswegen vereist. Om dit transparanter voor u te maken, hebben we besloten (afgezien van speciale gevallen waarin ons eventueel aan vroegere termijn van de verwijderingsverplichting moeten voldoen) te werken met specifieke deadlines die we, afhankelijk van het tijdstip van het laatste contact met u vaststellen.
  Met een laatste contact bedoelen we dat contact met u, nadat we niets meer van u hebben "gehoord", waarbij het niet afhankelijk is van de akoestische aard van het contact, maar elk soort merkbaar contact tussen u en ons (bijvoorbeeld ook via e-mail, brief of kort bericht) is voldoende om weer een ​​nieuw laatste contact ten opzichte  van het vorige laatste contact vast te leggen. Unsere Aufbewahrungsfristen stellen sich demnach wie folgt dar: Onze bewaartermijnen luiden als volgt:

  (1) het is niet tot een contractuele relatie tussen u en ons gekomen en hetgeen wordt ook niet meer verwacht, er ontstond evenmin een situatie waaruit een aansprakelijkheid (en zelfs ook niet uit een voor contractuele situatie) kon voortvloeien, zakelijke brieven of soortgelijke zijn niet uitgewisseld; 2 jaar sinds het laatste contact, de deadline-begin is het einde van het jaar van het laatste contact;

  (2) het is niet tot contractuele relatie tussen u en ons gekomen, hetgeen ook niet meer wordt verwacht, zakelijke brieven of soortgelijke zaken zijn niet uitgewisseld, een situatie waar uit een aansprakelijkheid (zelfs als er sprake is van een voor contractueel contact) zou kunnen voortvloeien, kan niet volledig worden uitgesloten: 3 jaar sinds het laatste contact, deadline-begin is het einde van het jaar van het laatste contact;

  (3) het is wel of niet tot een contractuele relatie tussen u en ons gekomen, er zijn
  zakelijke brieven of iets dergelijks met u uitgewisseld; 6 jaar sinds de verzending of de ontvangst van zakelijke brieven of iets dergelijks. Als het laatste contact binnen de periode van zes jaar valt en, vanaf dat moment, de deadline van (1) of (2) later eindigt dan van die periode van 6 jaar, is de latere datum bepalend voor het einde van de periode. Andere gegevens als die van de zakelijke brief, indien er hiermee geen verband is, worden alleen vanaf de datum van het laatste contact, gedurende de periode van (1) of (2),bewaard;

  (4) het is wel of niet tot een contractuele relatie tussen u en ons gekomen, in elk geval bestaan er boekhoudingsdocumenten of uw gegevens maken onderdeel uit van een samenvatting van de bedrijfsdocumentatie (bijv. een jaarverslag) of zijn opgenomen in douanedocumenten volgens art. 15 I en / of artikel 163 van het EU-douanewetboek dan is de bewaartermijn: 10 jaar na de boekingsdatum, de datum van de bovengenoemde documentatie of die van de verzending aan de douaneautoriteiten. Als het laatste contact binnen de periode van 10 jaar valt en vanaf deze gebeurtenis de periode van (1) of (2) later eindigt dan die van de 10 jaar periode, dan is de latere datum bepalend voor het einde van de periode. Andere gegevens dan die van het boekingsdocument/ jaarverslag, enz., respectievelijk de douanedocumenten, die niet met de laatste samenhangen, worden alleen vanaf de datum van het laatste contact gedurende de periode van (1) of (2) bewaard.


 8. Intrekking van toestemming en andere rechten die u heeft met betrekking tot uw gegevens

  1. Intrekking met betrekking tot uw toestemming

  U hebt het recht om op elk gewenst moment een gegeven toestemming in te trekken. Een dergelijke intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de op toestemming gebaseerde gegevensverwerking vóór de intrekkingsdatum, maar houdt in dat we voortaan geen activiteiten met betrekking tot uw gegevens uit mogen voeren, als de tussentijdse herroeping hiervoor de enige rechtsgrondslag is.

  Dit is bijvoorbeeld niet het geval als we een bewaarplicht hebben met betrekking tot de gegevens. De herroeping is niet aan een bepaalde vorm gebonden en in ieder geval ook mogelijk in de vorm waarin u eerder uw toestemming hebt gegeven. De intrekking moet worden ingediend bij:

  Ticketbande BV
  Heerlenseweg 21
  Nederland
  6371 HP Landgraaf
  Managing Director: Mr. Frank Laurini

  E-Mail: contact@ticketbande.nl

  Website: www.ticketbande.nl

  Tel: 0031 455 432 127

  2. Recht op informatie

  U hebt het recht om informatie van ons te verkrijgen over de vraag of we persoonlijke gegevens van u verwerken. Als dit het geval is, heeft de informatie ook betrekking op:

  (a) welk soort gegevens wordt verwerkt en voor welke doeleinden ze worden gebruikt;

  (b) aan wie gegevens mogelijk zijn doorgezonden (en welke, eventuele, vereiste garanties, zijn er, conform de omgang van het gegevens beschermingsrecht zoals bij deelname van derde landen m.b.t. de behandeling van uw gegevens van de kant van de ontvanger afgegeven).

  (c) duur -of criteria voor de duur van (geplande) opslag van deze gegevens;

  (d) indien van toepassing, de herkomst van de gegevens (in het geval van het verzamelen door een derde partij);

  (e) indien van toepassing, onderbouwde informatie over de gebruikte (systeem) lo, evenals de verbreiding en het nagestreefde effect van gegevensverwerking voor u, mocht deze onderworpen zijn aan een geautomatiseerd besluitvormings systeem(NB: zoiets hanteren wij niet in ons bedrijf).

  U ontvangt een kopie van deze informatie van ons, mocht u een elektronische bestelling indienen krijgt u de kopie in elektronische vorm (dwz in een gemeenschappelijk elektronisch formaat). Voor verdere exemplaren kunnen we een aangepaste vergoeding in rekening brengen, die overeenkomt met onze administratieve kosten.

  3. Recht op correctie

  U hebt het recht om van ons, de onmiddellijke correctie van onjuiste persoonlijke gegevens over u, te eisen. Bovendien heeft u, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, het recht om de voltooiing van onvolledige persoonlijke gegevens te vragen, ook door middel van een aanvullende verklaring. Als uw gegevens aan derden bekend zijn gemaakt zullen wij hun informeren over de gegevenscorrectie, tenzij dit niet onmogelijk is of er onevenredig hoge kosten aan verbonden zijn. Op uw verzoek zullen we de bovengenoemde derden noemen.

  4. Verwijderingsrecht (ook "recht om te worden vergeten" genoemd)

  (a) Aanspraak op verwijderen van gegevens

  U kunt, onder voorbehoud van uitzonderingen aangegeven in subsectie (c) ons verplichten om uw persoonlijke informatie onmiddellijk te verwijderen als:

  (aa) deze (met name hun verdere opslag) niet langer noodzakelijk is in verband met de doeleinden van de verzameling;

  (bb) u heeft uw toestemming op toestemming gebaseerde gegevensverwerking ingetrokken;

  (cc) u maakt bezwaar tegen verdere verwerking;

  (dd) de gegevensverwerking was tegen de wet;

  (ee) de verwijdering is vereist om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens de EU-wetgeving of de nationale wetgeving;

  (ff) de gegevens die zijn verzameld van een kind (jonger dan 16 jaar) met betrekking tot diensten van het informatiebedrijf, (wat)waarbij in dit verband in de regel een dienstverlening wordt gebruikt die wordt vergoed en die wordt verkocht door middel van elektronische verkoop (dwz zonder directe fysiek contact van de deelnemers) en op persoonlijke afroep wordt uitgevoerd.
  In het geval van verwijdering van uw gegevens gaan wij er in het algemeen van uit, dat u ermee instemt dat wij uw naam opnemen in onze directory van personen die niet (meer) door ons gecontacteerd willen worden.
  Daardoor verminderen wij de kans dat er in de toekomst contact met u wordt opgenomen, bijvoorbeeld als uw gegevens opnieuw moeten worden verzameld in een andere context. Als u dit niet wenst, laat het ons dan weten.

  (b) Verdere rechten bij publicatie van uw gegevens en deelname door derden

  Mochten we de gegevens hebben gepubliceerd waarop uw annuleringsvordering betrekking heeft, zullen we aangepaste stappen ondernemen(rekening houdend met beschikbare technologie en implementatiekosten),om ervoor te zorgen dat degenen die verantwoordelijk zijn voor deze gegevens op de hoogte worden gebracht dat u het verwijderen van de gegevens (inclusief links naar en duplicaten hiervan) heeft vereist.
  Als uw gegevens op andere manieren bekend zijn gemaakt aan derden, zullen wij hun informeren over het verwijderen van de gegevens, tenzij dit onmogelijk of onevenredig hoge kosten met zich brengt. Op uw verzoek zullen we de bovengenoemde derden noemen.

  (c) Uitzonderingen op de aanspraak op verwijdering

  Er kan geen beroep worden gedaan op een verwijderingsaanspraak – indien nodig zelfs niet tijdelijk–, als de gegevensverwerking vereist is:

  (aa) om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;

  (bb) om te voldoen aan enige wettelijke verplichting op grond van het EU-recht of het nationale recht (zoals bijvoorbeeld een wettelijke bewaarplicht [vóór afloop]);

  (cc) om rechtsaanspraak te realiseren, uit te oefenen of te verdedigen,

  of als

  (dd) in het geval van uw herroeping zoals hierboven beschreven (Sectie VIII 1),er geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens voorhanden is;

  (ee) in het geval van uw bezwaar in de zin van (VIII.10 hierboven),als er ten eerste sprake is van gegronde gerechtelijke redenen voor de verwerking van de gegevens en ten tweede dat uw bezwaar niet alleen gericht is tegen directe reclame en, de daaraan gekoppelde profilering (m.b.t. het laatste - direct mail,met daaraan gekoppelde profilering – u heeft altijd recht op een verwijderingsaanspraak).

  (d) op verwijdering gelijkende rechten

  Als u (althans tijdelijk) geen recht heeft op verwijdering, kunt u toch aanspraak maken op beperking van (verdere) gegevensverwerking door ons. Raadpleeg voor meer informatie sectie 5 direct hieronder.

  5. Recht op beperking van verwerking

  Als gegevens door ons onrechtmatig zijn verzameld en u daarom (eigenlijk) aanspraak op een annuleringsverzoek kan maken, kunt u in plaats van een dergelijke verwijdering van ons verlangen dat wij de gegevensverwerking beperken. Hetzelfde geldt voor rechtmatig verzamelde gegevens in het geval van tijdelijke tussentijdse verwerking van onze kant, maar u heeft de gegevens echter nodig voor het realiseren, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.
  Als u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van uw gegevens en wij deze sowieso moeten uitvoeren, omdat deze is gericht tegen directe reclame en de daaraan gekoppelde profilering) of over de juistheid van de gegevens wordt gediscuteerd, kunt u van ons, tijdens de relevante onderzoeksfase (belangenafweging in geval van bezwaar, het onderzoeken van de gegevens op feitelijke onjuistheid),een beperking van het gebruik van uw gegevens vereisen.
  Dit betekent dat we de beperkte gegevens (afgezien van de opslag en speciale gevallen van bijzonder openbaar belang) alleen met uw toestemming voor het realiseren, uitoefenen of verdediging van juridische claims, of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon mogen verwerken.

  Zelfs zonder het initiatief van uw kant, beperken we het gebruik van uw gegevens in de hiervoor genoemde omvang, wanneer het laatste opgenome contact met u (zie hoofdstuk VII) langer geleden is als drie (3) jaar, plus de rest van dat jaar waarin het het laatste contact heeft plaatsgevonden. Indien nodig. Beperkingen of annuleringsrechten die al op een eerdere datum zijn gemaakt, blijven onveranderd.

  Heeft een gegevensbeperking in de bovengenoemde zin plaatsgevonden en staat het op het punt te worden uitgevoerd (omdat bijvoorbeeld kan worden vastgesteld dat de gegevens onjuist zijn),zullen we u vóór deze stap informeren. Als uw gegevens bekend zijn gemaakt aan derden, delen we deze de gegevensbeperking mede, indien dit niet onmogelijk is of er hoge kosten aan verbonden zijn. Op uw verzoek zullen we de bovengenoemde derden noemen.

  6. Recht op gegevensoverdracht

  Mochten we uw gegevens automatisch verwerken op basis van uw toestemming of als onderdeel van een contractuele relatie, kunt u van ons verlangen om de relevante gegevens in een gestructureerd, machinaal leesbaar formaat te verkrijgen, bijvoorbeeld om daarmee zelf (en zonder enige inmenging door ons) de gegevens naar een andere gegevensbeheerder door te kunnen sturen. Voor zover technisch mogelijk en het andere personen niet rechtelijk beïnvloedt, kunt u ook vragen om dergelijke gegevens rechtstreeks door te geven aan een andere, door u gekozen gegevensbeheerder (bijvoorbeeld een bedrijf waarmee u een contract wilt sluiten). Een in uw voordeel eventuele extra bestaande verwijderingsaanspraak, wordt niet beïnvloed door een gegevensoverdracht aanvraag.

  7. Het recht op kennisgeving in geval van Gegevensschending

  Als zich een situatie voordoet, als gevolg van de schending van de gegevensbescherming (bijvoorbeeld het zogenaamde data lek),waarbij u risico loopt om uw persoonlijke rechten en vrijheden te verliezen, zullen wij u hierover onmiddellijk informeren. Deze kennisgeving omvat o.a. de details van uw contactpersoon in deze kwestie, evenals informatie over de dreigende gevolgen van de inbreuk op uw privacy en de maatregelen die reeds zijn genomen of zijn bedoeld om deze te beperken.
  Een dergelijke kennisgeving kan achterwege blijven als we vervolgens al dergelijke effectieve risico beperkende maatregelen hebben getroffen, waardoor een hoog risico in de bovengenoemde zin niet langer te verwachten is. Mochten de gegevens - met name door technische maatregelen (bijvoorbeeld door codering) - voorheen aanzienlijk beveiligd zijn tegen ongeoorloofde toegang of de melding zou een onevenredige inspanning vergen (in welk geval we een publieke aankondiging of maatregelen van een vergelijkbaar wijd verbreidende effect zouden toepassen).

  8. Uw recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming in verband met gegevensverwerking

  U heeft in principe (behalve in uitzonderlijke gevallen) het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking - inclusief profilering – , als deze rechtsgevolgen heeft of op dezelfde wijze een aanzienlijk beperking voor u betekent. Ons bedrijf werkt voorlopig niet met dergelijke besluitvormingsstructuren en we zouden u afzonderlijk informeren mocht dit veranderen en uw gegevens er door worden beïnvloed.

  9. Recht om in beroep te gaan

  U kunt op elk moment in beroep gaan over ons gedrag met betrekking tot de verwerking van gegevens door bij de bevoegde regelgevende instantie (zie sectie C II) klachten in te dienen. U kunt zich natuurlijk ook bij ons klachten indienen, zodat we samen kunnen proberen een mogelijk voorgedaan probleem op te lossen.

  De bevoegde toezichthoudende autoriteit is:

  Country Commissioner for Data Protection and Freedom of Information Noord-Rijnland-Westfalen, Kavalleriestr. 2-4, 40213 Düsseldorf, telefoon: 0211/ 38424-0, fax: 0211/ 38424-10, e-mail: poststelle@ldi.nrw.de">poststelle@ldi.nrw.de

  10. Recht om te protesteren

  Als we uw gegevens hebben verwerkt om onze legitieme belangen te beschermen (of om een ​​taak van algemeen belang te vervullen),kunt u hier op elk moment bezwaar tegen ons indienen. Verdere verwerking door ons is alleen nog geoorloofd als we de reden van de verwerking aangeven die zo belangrijk zijn dat ze opwegen tegen uw belangen interesses, rechten en vrijheden, dit geldt eveneens voor uitoefening of verdediging van juridische claims. Als uw bezwaar gericht is tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden/ en daarop gebaseerde profilering, zal door ons verder geen gebruik of verwerking van uw gegevens worden gemaakt. U kunt uw bezwaar in welke vorm dan ook naar ons of naar onze functionaris voor gegevensbescherming sturen.

  11. Termijnen voor onze reactie op het in waarnemen van rechten door u

  Mocht u de rechten waarnemen zoals aangegeven in sectie VIII, wordt u direct, op zijn laatst- onder voorbehoud van het volgende - binnen een maand na ontvangst van uw aanvraag, geïnformeerd over hoe dit in uw specifieke geval uitwerkt (in het bijzonder welke gerechtelijke stappen hierdoor zo mogelijk worden geactiveerd). Ligt aan uw protest een ingewikkelde zakelijke verhouding ten grondslag en zijn wij op dat moment met een groot aantal protesten geconfronteerd, dan zijn wij gerechtigd binnen een termijn van 3 maanden inhoudelijk te reageren, Waarbij wij u bij een dergelijk vertraging binnen de hiervoor genoemde maandelijkse termijn zullen informeren en onderbouwen. Binnen een maand moeten we een goed onderbouwde reactie geven als we uw protest niet in behandeling willen nemen.

  12. De rest

  Alle rechten onder deze Sectie VIII, met uitzondering van de rechten onder VIII 9, moeten worden aangevochten tegen:

  Ticketbande B.V.
  Heerlenseweg 21
  Niederlande
  6371 HP Landgraaf

  Managing Director: Herr Frank Laurini

  E-Mail: contact@ticketbande.nl

  Website: www.ticketbande.nl

  Tel: 0031 455 432 127

  Het onderdeel VIII geeft geen volledige inventarisatie van uw rechten in het kader van deze notitie “Informatie over de toestemmingsverklaring”. Op grond van de leesbaarheid hebben wij hierna niet alle u eventueel of daadwerkelijke ter beschikking staande rechten in detail uitgewerkt. Daarbij ook gekeken in welke situaties voor ons bedrijf respectievelijk voor u als betrokkene de verwerking van gegevens op een praktische manier kunnen worden uitgevoerd. De actuele beschrijving heeft geen afsluitend karakter met betrekking tot uw ter beschikking staande rechten maar wordt (in randgebieden) gecompleteerd door de DSGVO alsmede door eventuele andere hierop gerichte wettelijke regelingen. Om een beroep op uw rechten te doen is geen speciale manier vereist zodat dit bijvoorbeeld ook telefonisch of per E-mail kan worden gedaan.
  Mededeling over uw rechten, het voldoen aan verdere informatieplicht door ons evenals ingrijpende maatregelen m.b.t. omzetten van uw rechten, zijn voor u - onder voorbehoud van de regeling in sectie VIII 2. Zin 3 - kosteloos. Alleen bij openbare niet onderbouwde (vooral getalsmatige) buiten proportionele aanvragen dan zijn we gerechtigd een op onze administratie kosten gebaseerde vergoeding te vragen of de verwerking van de aanvraag te weigeren.


 9. Verantwoordelijke functionaris voor gegevensbescherming

  De persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens in verband met uw toestemmingsverklaring is:

  Bedrijfsleider de heer Frank Laurini

  Onze functionaris voor gegevensbescherming is:

  Mr. Frank Laurini
  c/ o ePassage24 GmbH
  Andreasstrasse 21
  40213 Düsseldorf

  Onze Privacy Officer helpt u graag bij al uw vragen over deze 'toestemmingsinformatie', alsmede eventuele andere vragen met betrekking tot de verwerking van uw gegevens en, uiteraard,over uw rechten zoals beschreven onder Sectie VIII en het beroep dat er op kan worden gedaan.


 10. Gerechtelijke grondslagen

  Voor de door ons uitgevoerde (of eventueel degene die voor ons de opdracht verwerkt) verwerking van gegevens vormt Art.6 zin 1a) DSGVO de wettelijke basis, voor zo ver uw toestemming ook  een dergelijke verwerking omvat. Voor toestemmingsgerelateerde gegevensverzameling kan artikel 13, lid 3, GDPR een rechtsgrondslag vormen. Ook voor het verwerken van gegevens  buiten uw toestemming, kan er een wettelijke basis bestaan die als zodanig noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang (art. 6 lid. 1 e) DSGVO) of ter bescherming van de rechtmatige belangen. Bij tegenstrijdigheid van het grootst deel van de belangen van de betrokken  persoon met de belangen van het gegevensverwerkingsbedrijf (artikel 6, lid 1, onder f) GDPR),prevaleren de belangen van de betrokkene.