Bescherming van de privacy

A         Algemene thema’s

B         Definities

C         Toepassingsgebied en bevoegde toezichthoudende instanties

D        Gegevensverzameling en doelmatig sorteren. (op basis van gebruik)

E         Overdragen van gegevens

F          Verwerking van contractgegevens

G         Het opslaan van gegevens

H         Uw rechten als betrokkene ten aanzien van maatregelen bij gegevensverwerking

I          Toezichthouder over de gegevens

J          Wijzigingen in de verordening van de gegevensbescherming

K         Aandacht voor de nationale bijzonderheden

 

A. Algemene Thema’s


I. Algemene verwijzingen naar deze verordening gegevensbescherming:

Het doel van deze verordening gegevensbescherming (VG) van onze onderneming, de Fa. Ticketbande B.V. (in dit verband verantwoordelijk op basis van de algemene verordening gegevensbescherming, volgens de EU-verordening 2016/679 van 27.04.2016, is er speciaal op gericht om u als betrokkenen bij de gegevens-verwerkingsmaatregelen op een transparante, eenvoudige en begrijpelijke manier voor te lichten:

- Welke gegevens verzamelen wij, hoe en waarom dat gebeurt.
- Hoe wij met uw gegevens omgaan, zo nodig ook als wij derden hierbij betrekken.
- op welke voorschriften heeft de AVG betrekking;
- Welke rechten en mogelijkheden heeft u om uw medewerking te verlenen met betrekking tot uw gegevens en de verwending ervan.
- Welke rechten hebben wij en hoe deze op uw rechtspositie van invloed kunnen

Onze contactgegevens luiden als volgt:

Ticketbande B.V.
Heerlenseweg 21
Niederlande
6371 HP Landgraaf

CEO: Frank Laurini
E-Mail: contact @ ticketbande.nl


II. Begrippen van het recht der gegevensbescherming

In het gegevens beschermingsrecht en bij de hier op betrekking hebbende toepassingen worden soms begrippen gebruikt, die niet altijd duidelijk zijn en/ of nog niet zodanig in het dagelijks spraakgebruik zijn ingevoerd dat niet verwacht zou mogen worden dat bij iedereen de kennis van het desbetreffend woordgebruik aanwezig is. Wij hebben op grond hiervan in onderdeel B. (definities) een aantal bijzonder vaak voorkomende begrippen nader toegelicht.


III. Onze vanzelfsprekende aspecten in de gegevensbescherming

Gegevensbescherming is voor ons een belangrijk uitgangspunt en wij zorgen er, door meervoudige maatregelen voor, dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn. De door de AVG gehanteerde uitgangspunten zijn tevens ook onze eigen principes bij het behandelen van uw gegevens. Hierbij behoort niet in de laatste plaats de eis van het doelmatig sorteren en het minimaliseren van gegevens. In dit verband vragen wij regelmatig bij u slechts de minst benodigde hoeveelheid aan gegevens (of zo nodig bij derden),die voor ons vereist is, om de zakelijke-/ klant relatie met u, volgens de algemeen aanvaarde grondregels van commerciële zorgvuldigheid/ gangbare handelsgebruiken aan te gaan en u een uitstekende service te kunnen bieden.

Deze vereiste grondregel wordt op medewerkers niveau gehanteerd d.w.z. alleen die medewerkers hebben volgens de regels toegang tot persoonlijke gegevens die ze voor de uitvoering van de aan hen overgedragen activiteiten absoluut nodig hebben. Tevens slaan wij gegevens slechts zo lang op als het voor het hiervoor genoemde doel nodig is, mits er geen langere bewaringstermijn, door wettelijke voorschriften, nodig is. Een verdere bouwsteen van ons beschermingssysteem van gegevens, is er een van technische aard en organisatie.

Door moderne data verwerkende mogelijkheden, verdere technologische voorzorgmaatregelen en zo nodig het inschakelen van externe specialisten, dragen wij er zorg voor dat binnen ons bedrijf een hoge beveiliging van de gegevens wordt gewaarborgd (o.a. door de toepassing van gegevensversleutelingstechniek) en het risico van onbevoegde inwerking van vreemde zo goed als uitgesloten is. Tevens worden de gegevens zo opgeslagen dat ze altijd eenvoudig te vinden zijn en in noodgevallen weer hersteld kunnen worden. Naast de rechtmatigheid van de verwerving is ons streven, alleen juiste gegevens voor onze databank te gebruiken, zodat wij de actualiseringen van uw kant graag opnemen.

IV. Juridische grondslagen

Gegevensverwerking bij ons is specifiek gebaseerd op de grondslagen van de AVG (Datenschutz Grundverordnung “DSGVO” in Duitsland) alsmede op de FPA (Federal Privacy Act = Bundesdatenschutzgesetz “BDSG” in Duitsland). Evenals op verdere desbetreffende voorschriften van het EU recht zoals het nationale recht op het gebied van het gegevens bescherming, waartoe o.a. ook arbeidsrechtelijke en andere speciaal wettelijke regelingen kunnen behoren. Om een voorbeeld te noemen: concrete rechtsgrondslagen worden gebruikt bij de verwerving van uw daten voor bepaalde doeleinden, hiervoor is toestemming volgens Art.6 (1)a DSVGO

B. Definities

Opdracht verwerker: een instelling die persoonsgegevens in opdracht van anderen verwerkt en daar ook verantwoordelijk voor is, bijvoorbeeld een rekencentrum.

BDSG (Bundesdatenschutzgesetz): een wet van de Rijksoverheid op het gebied van de gegevens bescherming, ingegaan op 30.6.2017 evenals de DSGVO (Datenschutzgrundverordnung= FPA: Federal Privacy Akt) op 25.05.2018 in werking is getreden.

Rechtmatige belangen: een rechtmatig belang kan bestaan ​​zowel bij het mogelijk maken als het vermijden van gegevensverwerking, afhankelijk van het perspectief van de handelenden (bedrijfs of beroepsmatig) of betrokken persoon (natuurlijke persoon). In de praktijk hangt het er meestal van af van welk belang wie de overhand heeft in de specifieke situatie. Hierbij kunnen een groot aantal factoren (soort van de gegevens, situatie van de verzameling, doel van het gebruik, enz.) met het inachtnemen van de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene kunnen in overweging worden genomen.

Betrokkene: diegene, waarvan gegevens onderwerp van een proces van gegevensverwerking zijn, hier concreet gezegd: u.

Browser: een computerprogramma voor de weergave van de websites van het World Wide Web, dus een soort gebruiksdraagvlak voor Internet-toepassingen. Bekende voorbeelden zijn Microsoft Edge, Mozilla Fire Fox of Google Chrome.

Cookie: tekstinformatie over kleinere gegevens, formaten die over de Webbrowser van een bezochte internetsite naar uw computer (dan wel een dergelijk ontvangst apparaat voor het internet gebruik) zijn gestuurd en daar worden opgeslagen. Zoekt u de site opnieuw op, wordt deze op grond van de aangehechte Cookies herkend, waardoor bijvoorbeeld bepaalde gebruiksvoorkeuren (soms de spraak instelling) of tussenstand van vroegere aankopen, zoals het waren mandje van een online winkel) geactiveerd kunnen worden.

Gegevensverwerking: het gebruik maken of verzamelen van gegevens in de ruimste zin, al dan niet geautomatiseerd, zoals het verzamelen, vastleggen, organiseren, ordenen, opslaan, aanpassen of veranderen, uitsorteren, afvragen, de toepassing, onthullen door gegevens vrij te geven, combineren, beperken, uitwissen, of te vernietigen.

DSGVO: een verordening van de Europese Unie (EU 2016/ 679 ) op het gebied van de gegevens bescherming, uitgevaardigd op 27.04.2016 en van af 25.05.2018 ( met directe in werking treden ook voor Duitsland).

Laatste contact: onder een laatste contact met u verstaan we een situatie, waarin er tussen u en ons geen verdragsovereenkomst tot stand is gekomen en wij langer dan 3 (drie) maanden niets meer van u gehoord hebben, waarbij de akoestische kwaliteit van het contract geen rol speelt, maar voor ons elke vorm van waarneembare kontakten tussen u en ons (bijvoorbeeld via de E-mail, brief of SMS) voldoende is, om de hiervoor genoemde 3- maand termijn opnieuw te laten beginnen.

Privé gegevens: alle informatie, die betrekking heeft op een geïdentificeerde of de identificeerbare natuurlijke personen; de laatste situatie is gegeven als er sprake is van een persoon, direct of indirect, door middel van herkenning zoals een naam, een identificatie nummer, locatie gegevens, een online identificatie, of een of meer specifieke functies waardoor de fysische, fysiologische, genetische, psychische, economische , culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon kan worden bepaald.

Privé gegevens bijzondere categorieën: de privé gegevens waaruit racistische- en ethische herkomst, politieke meningen, religieuze of wereld beschouwelijke overtuiging of de arbeidsverhoudingen van een natuurlijk persoon kunnen worden afgeleid, evenals genetische of biometrische gegevens (met een identificatie functie),gegevens over de gezondheid dan wel gegevens over het sexuele leven of de sexuele oriëntering.

Profilering: elke vorm van geautomatiseerde verwerking van privégegevens met als doel aan bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijk persoon te beoordelen, in het bijzonder over aspecten met betrekking tot arbeidsprestaties, economische mogelijkheden, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesse, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of veranderen van verblijfplaats te analyseren of te voorspellen.

Verantwoordelijke: een (ook niet openbare) bevoegde, die alleen of samen met anderen over het doel en middel van de verwerking van privégegevens beslist, hier in concreet: wij.

Als in het vervolg van gegevens sprake is, dan zijn daarmee privégegevens bedoeld. De begrippen Europese Unie, EU en Unie hebben dezelfde betekenis.


C. Toepassingsgebied en bevoegde autoriteit

I. Onafhankelijk van de nationaliteit van de desbetreffende Persoon

Gegevens beschermingsregelingen hebben gewoonlijk de bescherming van natuurlijke personen en hun persoonlijke gegevens. Zo verhoudt het zich ook met de externe bureaus, in de huidige samenhang in wetgeving met het zelfde doel, de DSVGO en de Rijks gegevens beschermingswet (“BDSG”),waaraan wij ons als internationale firma (in het gegevens beschermingsrecht regelmatig als “verantwoordelijke “ of “verantwoordelijk bevoegde” worden aangeduid),zonder meer houden.

Tot nu toe is de vraag niet opgehelderd, in welke omvang juridische personen ook gegevens beschermingsrechtelijke bescherming tegenover gegevensverwerkende firma’s aan kunnen nemen. Uit voorzorg en in de zin van een vriendelijke opstelling met betrekking tot gegevensbescherming, waartoe ook de ruimte voor het recht van keuze in samenhang met het door u vrijgeven van uw informatie behoort, dan behandelen wij juridische personen in ieder geval als natuurlijke personen, als het om hun persoonlijke inhoud gaat. Dat is bijvoorbeeld het geval als het om de natuurlijke persoon gaat die achter de juridische persoon staat, deze ook bij activiteiten waar het bedrijf bij is betrokken op een herkenbare manier als natuurlijke persoon naar voren treedt.

De hier verklaarde (en verdere wettelijke voorschriften van de wet voor bescherming gegevens hebben we niet alleen te danken aan verschillende personen of onderdanen van de lidstaten van de EU (of zelfs indien aanwezig) nationaliteit, waarvoor wij gegevensverwerkingsrelevante acties in de EU omzetten (of laten omzetten),zelfs als de daadwerkelijke verwerking plaatsvindt buiten de EU.

II. Bevoegde (toezichthoudende) autoriteiten

Ons bedrijf is gevestigd in Nederland, Landgraaf. De belangrijkste verantwoordelijke voor het toezicht houden op de verplichtingen inzake gegevensbescherming, bij ons is de volgende toezichthoudende autoriteit:

Mr Landvertegenwoordiger voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie in Nederland, Mr. Aleid Aleid Wolfsen, Chairman Wolfsen , Chairman van Autoriteit Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, NL 2509 AJ Den Haag, Telefon: +31-70-8888500, Fax: +31-70-8888501, E-Mail: Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, NL 2509 AJ Den Haag, Telefoon: + 31-70-8888500, Fax: + 31-70-8888501, E-Mail: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl">info@autoriteitpersoonsgegevens.nl

Aangezien wij economische activiteiten ook buiten onze provincie en in het Buitenland in onze bureaus ontwikkelen, kunnen ook nog andere instanties bevoegd zijn voor de beoordeling van onze handelwijze ten aanzien van gegevensbescherming; deze zijn gebaseerd op de geldende bevoegdheidsvoorschriften van de verantwoordelijke provincies. Dat geldt eveneens in het geval dat wij in het buitenland gegevens beschermende activiteiten ontwikkelen voor de daar aanwezige instanties.


D. Gegevensverzameling en doelmatigheid (gebruiksomvang)

I . Soort gegevensverzameling

Gegevensverzameling is de eerste stap en tegelijk een onderdeel van de gegevensverwerking. Ze is alleen dan toelaatbaar (rechtmatig),als aan de wettelijke eisen (in het bijzonder die van de DSGVO en van de BDSG) die aan dit soort maatregelen zijn gesteld, is voldaan. In de praktijk van onze Firma kunnen namelijk de volgende vier situaties de verzameling van gegevens (zoals ook hun verdere verwerking) legitimeren:

(a) er ligt een uitdrukkelijke toestemming voor.

(b) de maatregel is vereist of voor de uitvoering van een contract met u, of voor de doorvoering van maatregelen voor de contractafsluiting, die het gevolg van uw aanvraag zijn.

(c) de maatregel is vereist voor de uitvoering van een ons opgelegde gerechtelijke verplichting (bijvoorbeeld een wettelijke bewaarplicht).

(d) Er ligt in onze positieve opstelling een rechtmatig belang voor, die uw belangen, rechten enz. op een gegevens beschermende manier in een specifieke situatie overweegt.

In onze praktijk verzamelen wij namelijk op de volgende nader omschreven manier.


1. Verzamelen bij u (de „Betrokkene“)

Wij verzamelen relevante gegevens die voor onze firma nodig zijn, over het algemeen direct bij u, dat op verschillende manieren kan worden gedaan:

- U neemt over het contactformulier van onze website contact met ons op, waarin basisgegevens moeten worden vermeld;

- U richt zich op een andere manier tot ons, bijv. met een aanvraag voor een product, en vraagt hierover nadere informatie die wij u naar uw adres zullen sturen.

- U geeft op eigen initiatief – langs welke communicatie weg dan ook – gegevens aan ons ter beschikking, bijvoorbeeld om daarop een persoonlijke aanbieding van ons te ontvangen of om al een contract aan te vragen.

- Wij nemen (in het kader van de toepasselijke mededingingswetgeving) contact met u op (bijvoorbeeld bij een informatie evenement),hetgeen in een zakelijke transactie resulteert waarvoor wij u vragen om ons bepaalde gegevens te verstrekken.

In de regel beschouwen we de bovengenoemde processen als die, waarbij een (ten minste stilzwijgende) toestemming van uw kant bestaat of de gegevensverwerking het gevolg van een aanvraag is waarbij u betrokken bent en u uw gegevens aangegeven heeft. Uw toestemming is niet aan een bepaalde vorm gebonden. Aangezien voor ons een bewijsplicht geldt, dat u ze op basis van toestemming hebt gegeven voor de verwerking van gegevens. Dit kan niet direct in elke vorm van communicatie worden gedocumenteerd (bijvoorbeeld: telefoongesprek). Het mogelijk dat wij ons vervolgens nog een keer bij u melden om een ​​formele bevestiging van uw toestemming te vragen.

2. Verzamelen bij derden

Bij uitzondering verzamelen we gegevens over uw persoon bij derden, waarbij, als u hiertoe geen toestemming gegeven heeft, het alleen is toegestaan als er sprake is van legitiem belang van onze kant of bij het bestaan van een wettelijke uitzonderingssituatie. Het kan bijvoorbeeld om een dergelijk belang (ten gunste van ons) gaan, als het om een zaak met u gaat waarbij wij een omvangrijke vooruitbetalingsplicht hebben/ zouden kunnen krijgen en wij ter inschatting van de daarmee verbonden risico’s de beoordeling van uw kredietwaardigheid bij een desbetreffend instituut (zoals bijv. de Fa. Creditreform) zullen navragen.

Indien noodzakelijk zullen wij ook de openbare registers en de algemeen toegankelijke (openbare) bronnen (bijv. het Openbaar Ministerie) raadplegen, hieronder vallen ook de omvang van de gegevensverzameling bij derden en de desbetreffende toelaatbaarheidsvoorschriften.

De op deze manier verkregen gegevens leiden in ons bedrijf echter nooit tot een geautomatiseerde beslissing, maar zijn enkel en alleen de basis om het eigen proces van besluitvorming te verbreden. Verzamelen we gegevens over u bij derden, zullen wij u achteraf hierover naar aard en omvang volgens de wettelijke eisen informeren, en wel op zijn laatst binnen een maand na de verwerving van de op die manier verzamelde gegevens. Onze hiervoor genoemde informatieplicht kan in bijzondere uitzonderingen niet van toepassing zijn, bijv. als het voldoen ervan overdreven veel werk en kosten met zich mee zou brengen.

3. Geautomatiseerde gegevensverwerking

Bij elk gebruik van de inhoud van onze website worden tijdelijk gegevens opgeslagen, die eventueel een identificatie mogelijk maken. De volgende gegevens worden bij iedere website bezoek aan www.ticketbande.de opgeslagen: datum en tijd van het bezoek, naam van de opgeroepen internetdienst, van de aangeklikte bron en de uitgevoerde actie/ informatie die de klant heeft gevraagd, overgedragen hoeveelheid gegevens, melding of het bezoek succesvol was, IP-adres van de gebruikte computer, dit laatste alleen als het tot een over het net tot stand gekomen contract komt.

De opgeslagen gegevens worden naast de documentatie over de afgesloten verdragen met als doel (van) de statistische analyse van het gebruik van website te registreren en anoniem samen te vatten. Verder worden ze voor afweer respectievelijk analyse van aangrepen op de web aanbod gebruikt. Eventueel komt het in samenhang met het gebruik van onze website door u ook tot de inzet van Cookies. Wij stellen hiervoor direct op de website voor u een desbetreffend kenmerk beschikbaar en vragen u om uw toestemming waarbij u met betrekking tot het gebruik daarvan (natuurlijk) volledig vrij bent.

Onze website gebruikt vooral cookies voor de favoriete taal, de favoriete artikelen, de favoriete munteenheid en het voorkeursland. U kunt uw browser ook zo instellen (nadere informatie vindt u in het “Help-menu”),dat alle cookies (en daarmee ook automatisch elke website van ons) worden geblokkeerd, of als alternatief er een mededeling volgt, voordat er een gebruikt wordt. In dit geval kan het echter voorkomen, dat u onze website niet meer volledig en/ of slechts met aanzienlijke vertraging gebruiken kan en voor de gebruiker specifieke instellingen voor een gemakkelijk gebruik (bijv. juiste instelling van de taal) niet meer beschikbaar zijn. Eenmaal geplaatste cookies kunt u overigens zelf met behulp van uw browser altijd weer verwijderen. Ook tracking- en analyse Tools gebruiken cookies. Wij gebruiken ook dergelijke cookies. Wij zetten speciaal de ff. Tracking- en analyse Tools in:

Google Analytics

Webanalyse dienst van Google Inc. (https://www.google.ne/intl/ne/about/) 1600 Amphytheatre Parkway, Mountain vieuw, CA 94043, USA; in het vervolg “Google”). In deze samenhang worden gebruiksprofielen onder schuilnaam opgesteld en Cookies (zie onder punt 4. ) gebruikt.

De door cookies verzamelde informatie over uw gebruik van deze website zoals browser-type/-versie, het toegepaste besturingssysteem, referentie ERL (de hiervoor bezochte site),gastnaam van de onderhavige computer (IP –adres),tijd van het bezoek aan de server, worden aan een server van Google in de USA overgedragen en daar opgeslagen. Deze gegevens worden uitgewerkt om vast te stellen op welke manier de website wordt gebruikt. De uitwerking wordt in verslagen over de activiteiten uitgegeven, die dan weer de basis voor marktonderzoeken zijn. Deze gegevens worden dan aan derden doorgegeven, voor zo ver dit is toegelaten of vereist. Uw IP-adres blijft echter anoniem en wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. Verder kunt u de installatie van cookies door een desbetreffende instelling van de browser software verhinderen; we wijzen er echter op aan dat in dit geval eventueel niet alle functies van deze website met betrekking tot de capaciteit gebruikt kunnen worden. Ten slotte kunt u de door de Cookies geproduceerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) evenals de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, indien u een browser–add-on download en installeert)

(https: //tools.google.com/dlpage/gaoptout?=de).

Als Alternatief voor Browser-Add-on, speciaal bij browsers op mobiele apparaten, kunt u de voorziening door Google Analytics ook verwijderen door op deze link te klikken. Er wordt dan een Opt-out-Cookie geïnstalleerd die de toekomstige opname van uw gegevens bij een bezoek aan deze website verhindert. De Opt-out-Cookie geldt alleen voor deze browser en onze website en wordt op uw apparaat geïnstalleerd. Verwijdert u de cookies in deze browser, moet u de Opt-out Cookie opnieuw installeren.

Verdere informatie over gegevensbescherming in samenhang met Google Analytics vindt u bijv. in de Google Analytics-Help (http://support.google.com/analytics /answer/6004245?hl=de).

Google Adwords Conversion Tracking

Om het gebruik van onze website statisch te kunnen verwerken met als doel onze website voor u te optimaliseren, gebruiken wij ook Google Conversion Tracking. Hierbij wordt, voor zo ver u bij een Google advertentie op onze website terecht gekomen bent, door Google Adwords een cookie op uw pc geplaatst. Na 30 dagen verliezen deze cookies hun geldigheid en worden niet voor persoonlijke identificatie gebruikt. Bezoekt de gebruiker bepaalde sites van de website van de Adwords-klant en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en de klant herkennen dat de gebruiker die advertentie heeft bezocht en naar deze site verder is geleid. Elke Adwords-klant krijgt een andere cookie.

Cookies kunnen hierbij niet via de websites van Adwords-klanten worden nagegaan. De met behulp van Conversion-Cookies verzamelde informatie hebben als doel, conversie-statistieken voor Adwords-klanten op te stellen, die voor Conversion-Tracking gekozen hebben. De Adwords–klanten zien het totale aantal van gebruikers, die op hun advertentie geklikt hebben en verder naar een Conversion-Tracking-Tag site worden geleid.

Ze krijgen echter geen informatie waarmee de gebruiker persoonlijk kan worden geïdentificeerd. Als u niet aan het Tracking-Traject deel wilt nemen, kunt u het hiervoor noodzakelijke plaatsen van een cookie, die het automatisch plaatsen van Cookies in zijn algemeenheid deactiveert per browser instelling afwijzen. U kunt cookies voor Conversion-Tracking ook deactiveren, als u uw browser zo instelt dat coockies van het domein www.googleadservices.com” worden geblokkeerd. Googles gegevensbeschermingshandleiding voor Conversie-Tracking vindt u hier:

(http://services.google.com/sitestarts/de.html)

Sociale Media

Ook wij maken gebruik van sociale media om onze vestiging bekend te maken. Daarachter bevindt zich een commercieel doel, dat wij volgen. De verantwoordelijkheid voor een gegevens bescherming conform bedrijf ligt bij de desbetreffende aanbieder van de passende diensten. We hebben deze dienst in een zogenoemd “dubbel klik” systeem in onze website opgenomen om uw gegevens te beschermen.

Facebook

We gebruiken in onze website het Plug-in systeem van Facebook om het gebruik een persoonlijk karakter te geven. We gebruiken een bepaalde knop als aanbod van Facebook. Als u een van onze advertenties oproept, die met een dergelijke Plug-in is uitgerust, maakt uw browser een directe verbinding met facebook.

De inhoud van deze Plug-ins wordt direct door Facebook naar de door u gebruikte browser gestuurd die het in de website opneemt. Hierdoor verkrijgt Facebook-informatie die uw browser van de desbetreffende site van onze reclame heeft opgeroepen. Dit traject wordt zelfs ook dan uitgevoerd als u geen Facebook-lidmaatschap of een iets dergelijks heeft, en niet ingelogd bent.

Deze informatie wordt inclusief uw IP-adres van uw browser direct naar een server van Facebook in de USA doorgestuurd en daar opgeslagen. Bent u bij Facebook ingelogd, kan Facebook uw bezoek aan onze website direct aan uw conto toevoegen. Als u “plug-ins” gebruikt waarbij u bijvoorbeeld de “Like” of de “delen” knop indrukt, wordt deze informatie eveneens naar de server van Facebook doorgestuurd.

Daar vindt een opslag plaats. Facebook maakt deze informatie openbaar en wordt aan uw facebook vrienden getoond. Facebook gaat deze informatie voor promotie, marktonderzoek en ontwikkeling van de Facebooksite gebruiken. Hierbij worden door Facebook Interesse– en relatieprofielen opgesteld om bijvoorbeeld uw gebruik van de website met het oog op de door u opgeroepen promotie advertenties te evalueren en om andere gebruikers, waarvan hun profielen gelijk zijn, deze informatie als promotiemateriaal aan te bieden.

Als u niet wilt dat, Facebook de uit onze promotie opzet verzamelde gegevens aan uw Facebook-account koppelt, bestaat de mogelijkheid om zich voor het bezoek aan onze website bij Facebook af te melden. Met betrekking tot het doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en gebruik van gegevens door Facebook, alsmede uw desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden om uw privésfeer te beschermen, raadpleegt u s.v.p. het privacy beleid van Facebook.

(https://www.facebook.com/about/privacy/)


4. Geen opslag van bijzondere gegevens

Privégegevens behorend tot bijzondere categorieën worden door ons niet opgeslagen (zie hierboven onderdeel B) en wij vragen hiervoor bij u ook geen uitdrukkelijke toestemming (zoals “voor alle zekerheid”).

II. Doelbinding (gebruiksomvang),soort verzamelde gegevens

1. Hoofd doeleinde

Als wij gegevens verzamelen, gebeurt dat principieel alleen voor operationele activiteiten van ons bedrijf, in het bijzonder de administratie:

- van een volgens de regels voor u een scala van onderwerpen zoals het geven van opdrachten (ongeacht van welke zakelijk juridische aard dan ook),inclusief de afwikkeling te kunnen samenstellen:

- de mogelijkheid van offertes, kostenvoorstel, aanbiedingen, voor u te kunnen samenstellen.

- de mogelijkheid van registratie en uitvoerbaarheid van contracten mede de afwikkeling van de betaling en verzending;

- het nakomen van onze bestaande wettelijke garantie plicht en onze eventueel bestaande contractuele garantie en ook onze betaling tegenover derden (bijvoorbeeld onze leveranciers);

- de (eventuele ook gerechtelijke) vervolgbaarheid en doorzetting/ doorzetbaarheid van onze aanspraken tegenover klanten zoals ook de verdediging van tegen ons geldend gemaakte aanspraken;

- het waarborgen van een klantenservice op hoog niveau, die u, als het aan de orde is op diverse manieren kan bereiken en ondersteunen en daarbij uw hoge verwachting van onze onderneming kan rechtvaardigen.


2. Secundaire doeleinden

Daarnaast kan het zijn dat uw gegevens voor bijkomende doelen van onze onderneming worden gebruikt, bijv. voor:

- de bepaling van de tevredenheid van onze klanten over onze producten/dienstverlening (incl. website);

- verbetering van onze producten en dienstverlening (incl. website);

- de ontwikkeling van op maat gemaakte aanbiedingen voor de klanten;

- Support aanbod/ (zo nodig) coulance voor onze producten/dienstverlening tot na de garantie termijnen.

Met betrekking tot de gegevensverzameling/ -gebruik van dergelijke secundaire doelen (juist dan als het daarbij om directe reclame gaat) kunt u net zo als bij de operationele hoofddoelen op de aanvullende rechten een beroep doen en zelfs ook dan, als u voor het gegevens verzamelen uitdrukkelijk toestemming hebt verleend. Uitgebreide informatie vindt u (o.a.) in onderdeel H XI.

3. Gewijzigd doel

Als wij uw gegevens voor andere doeleinden willen gebruiken, als op grond waarvan ze zijn verzameld, en wij beschikken hiervoor niet over toestemming van u dan doen wij dat alleen als het actuele nog met het oorspronkelijke doel in overeenstemming is.

Hierbij voeren wij een omvangrijke belangenafweging door, rekening houdend met het volgende:

de context van indertijd uitgevoerde verzameling, de mate van samenhang tussen de indertijd verzamelings- en de actuele verwerkingsdoelen, de soort (gevoelswaarde) gegevens en de gevolgen voor u van de verdere verwerking evenals het aanwezig zijn van garanties die de verwerking begeleiden (bijv. codering).

4. Soort van de verzamelde respectievelijk opgeslagen gegevens

Met betrekking tot de door ons verzamelde en daarna opgeslagen gegevens wordt in het bijzonder de volgende informatie in aanmerking genomen: uw naam, adres, geboortedatum, indien van toepassing (met name bij commerciële klanten, uw beroep of de branche waarin u werkzaam bent. Uw (verdere) gegevens om eenvoudig contact op te nemen (bijv. email en/ of telefoon en/ of fax) indien nodig uw bankrelatie, zo nodig voor het completeren van bepaalde bedrijfsgegevens. Zoals bijvoorbeeld de kengetallen van uw Firma, HRG-NR, uw burgerservicenummer, (de samenstelling van de directie) of ook naar eigen inzicht, dat volgt uit de gegevens verzameling, zoals de geschiedenis van hetgeen u bij ons heeft besteld en het daarbij behorende betalingsverkeer, bezwaren, beroep doen op garantie bepalingen etc. eventuele behoefte aan meerdere producten en dergelijke.


E. Doorsturen van gegevens

Het doorsturen van gegevens door ons aan derden gebeurt in principe niet, alleen dan als het nodig is om:

- de uitwerking van actuele zowel hoofd-als secundaire doelen, waarbij een dergelijke doorzending zich beperkt tot een met ons verbonden onderneming (moeder-dochter- en zusterbedrijven, evenals bedrijven die wij controleren of die ons controleren of met ons samen onder controle van een derde onderneming staan). Dit geldt ook voor andere ondernemingen waarmee wij contractueel verbonden zijn om operationele doelen voor u uit te kunnen voeren (bijv. sub-ondernemer, expediteurs, verzenders);

- de afstemming met onze (externe) fiscale, bedrijfseconomische, en juridische adviseurs, waarbij het hier in de regel om personen gaat die reeds op grond van hun beroepsmatige positie onder de geheimhoudingsplicht vallen;

- de afwikkeling van betalingsverkeer, onafhankelijk of wij betalende of te betalen partij zijn;

- de mogelijkheid van de beoordeling van de (in het bijzonder) financiële risico’s van een lopende of reeds afgesloten maar nog niet geheel afgewikkelde rechtszaak met betrekking tot diverse kenmerken van de (aankomende) contractpartners, inzake hun kredietwaardigheid, liquiditeit, betalingsgeschiedenis e.d.

- de vervulling van de openbare gerechtelijke plichten, bijv. het in dit verband een instantie te vragen naar de bij behorende desbetreffende wettelijke bepaling.

F. Verwerking van ordergegevens

Er vindt een samenwerking met een contract administratie plaats. Deze contractgegevensverwerkers zijn door een garantiecontract gebonden aan ons bedrijfsbeleid.


G. Opslag van gegevens.

Volgens de grondregel van de opslagbegrenzing, slaan wij uw gegevens voor zo lang op als nodig is om ze voor de doeleinden te gebruiken, die voor u worden verwerkt/ zijn verwerkt. Is er bijv. na een voorbereidingstijd van een zakelijk contract geen contract afgesloten en wordt ook niet verwacht, dat dit binnen afzienbare tijd nog plaats vindt, bestaat er in ieder geval na afloop van de verjaringstermijn, ongeacht de claims – ongeacht van welke zijde – op grond van een eventuele precontractuele verplichtingen, bestaat geen belang meer van opslag. In sommige situaties kan een dergelijk belang van opslaan zelfs in nog kortere tijd niet meer bestaan. Wij kunnen echter op grond van wettelijke voorschriften, waarop wij geen invloed hebben er toe gedwongen zijn, gegevens langer te bewaren dan wij het zelf noodzakelijk zouden vinden. Dergelijke opslagverplichtingen vloeien met name voort uit handels-en belastingrechtelijke, gedeeltelijk ook in arbeidsrechtelijke of andere specifiek gerechtelijke voorschriften, waarbij bijv. iedere handels-/ zakenbrief, verzonden of ontvangen (vanaf de ontvangst of verzend datum) gedurende een periode van 6 jaar moet worden bewaard. Dit kan o.a. uw annuleringsverzoek beïnvloeden, deze op uw naam uitgestelde contract voor een bepaalde periode verlengen dan wel downgraden naar een beperkingsclaim. Nadere informatie hierover staat in onderdeel H VI (hieronder)

H. Uw rechten (rechten van de betrokken persoon)

I. Algemeen

1. Geen opgesomde lijst van uw rechten onder deze DSE, informaliteit.

Omwille van een betere leesbaarheid hebben we ons niet met alle eventuele of concrete rechten uiteengezet, desalniettemin er wel naar gekeken, welke gevallen zich voor ons bedrijf of voor u betrokkene, door de door ons voorgeziene gegevensverwerking praktischerwijze voor kunnen doen. De presentatie hier heeft daarom geen sluitend karakter met betrekking tot de rechten waarop u recht heeft, maar wordt (voor individuele gevallen) aangevuld door de AVG en andere, indien van toepassing, relevante juridische teksten. De rechtelijke vordering vereist geen speciale vorm, zodat dit bijvoorbeeld per telefoon of e-mail kan worden gedaan.

2. Deadlines voor onze reactie op de in kennis stelling van rechten door u

Als u een beroep doet op de rechten uit onderdeel, zullen wij u direkt- onder voorbehoud van de volgende regels- binnen een maand na ontvangst van uw aanvraag informeren hoe dit van invloed zal zijn op uw specifieke geval (met name welke juridische gevolgen dit eventueel kan veroorzaken). Als uw aanvraag op een complexere aangelegenheid is gebaseerd en als wij tegelijkertijd met een groot aantal aanvragen worden geconfronteerd, hebben wij het recht inhoudelijk te reageren binnen een periode van 3 maanden, waarbij wij u bij een dergelijke vertraging binnen de bovengenoemde maand informeren en het rechtvaardigen. Binnen een maand moeten we u in een goed onderbouwde vorm antwoorden, indien we op uw verzoek geen actie zouden willen ondernemen.
 
3. Kosten

Een mededeling over uw rechten, het behartigen van verdere informatieplicht door ons zoals ingrijpende maatregelen voor de aanpassing van uw rechten zijn voor u kosteloos. Alleen bij algemeen bekende ongegronde of (in het bijzonder getalsmatig) buitensporige verzoeken hebben wij het recht, een met de hiermee samenhangende gebruikelijke administratiekosten, afgestemde vergoeding te vragen of om de verwerking van de aanvraag te weigeren.

4. Persoonsgegevens om uw rechten te realiseren

De meesten rechten beschreven in deze sectie H - met uitzondering van het recht om klachten in te dienen- moeten tegen ons worden ingesteld. Nachstehend erhalten Sie dafür noch einmal unsere Kontaktdaten: Hieronder vindt u onze contactgegevens opnieuw:

Ticketbande B.V.
Heerlenseweg 21
6371 HP Landgraaf
Niederlande

E-Mail: contact @ ticketbande.nl

Tel: 0031 455 432 127

II. Recht op informatie

U heeft het recht om informatie van ons te verkrijgen over de vraag of we persoonlijke informatie over u verwerken.  Als dit het geval is, strekt de informatie zich ook uit tot:

(a)        wat voor soort gegevens wordt verwerkt en voor welke doeleinden gebeurt dit;

(b)        aan wie zijn de gegevens mogelijkerwijze doorgezonden (en welke, indien nodig, vereiste garanties hebben wij voor de privacy wettelijke omgang met uw gegevens gekregen die van de ontvangerskant zijn afgegeven, bijvoorbeeld in het geval van deelname door een derde land.

(c)        Duur -of criteria voor de duur- van de (geplande) opslag van deze gegevens;

(d)        indien van toepassing, de herkomst van de gegevens (in geval van verzameling door derden);

(e)        indien van toepassing, zinvolle informatie over het gebruikte (systeem) logica, evenals de reikwijdte en de beoogde effecten van gegevensverwerking voor u als deze het onderwerp waren van een geautomatiseerd besluitvormingsproces.


Van deze informatie ontvangt u een kopie, bij een elektronische aanvraag van uw kant, in elektronische vorm (d.w.z. in een gangbaar elektronisch formaat). Voor meerdere kopieën kunnen wij een redelijke, samenhangend met onze administratie kosten, vergoeding vragen.

U ontvangt een kopie van deze informatie van ons als u een elektronisch verzoek indient in elektronische vorm (dwz in een gemeenschappelijk elektronisch formaat). Voor verdere exemplaren kunnen we een redelijke vergoeding in rekening brengen die overeenkomt met onze administratieve kostenIV. Berichtigungsrecht IV Recht op rectificatie

III. Herroepingsrecht met betrekking tot verleende toestemming

U heeft het recht, een verleende toestemming op ieder tijdpunt te herroepen. Een dergelijke intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van op toestemming gebaseerde gegevensverwerking vóór de intrekkingsdatum, maar houdt in dat we niet langer toestemming krijgen om activiteiten met betrekking tot uw gegevens uit te voeren, mits de tussentijdse herroeping de enige rechtsgrondslag is om dit te doen.

Dit is bijvoorbeeld niet het geval, als we een bewaarplicht hebben met betrekking tot de gegevens. De herroeping is informeel en in ieder geval ook in iedere vorm mogelijk, waarin de toestemming eerder werd gegeven.

IV. Recht op rectificatie /correctie

U heeft het recht, om door middel van een aanvullende verklaring de voltooiing van onvolledige persoonlijke gegevens te vragen. Onder het betrachten van de doeleinden van de verwerking heeft u verder het recht, het aanvullen onvolledige persoonlijke gegevens- ook door middel van een aanvullende Verklaring- te verlangen.
Als uw informatie bekend is gemaakt aan derden, zullen wij u informeren over de gegevenscorrectie, tenzij dit onmogelijk of onevenredig is. Auf Ihr Verlangen benennen wir Ihnen die vorgenannten Dritten. Op uw verzoek zullen we de bovengenoemde derden noemen.

V. Verwijderingsrecht (ook "recht om te worden vergeten " genoemd)

1. Recht op verwijdering van de gegevens

U kunt, onder voorbehoud van de uitzonderingen zoals gespecificeerd in sub 3., ons verplichten om uw persoonlijke informatie onmiddellijk te verwijderen als:

(a)         deze (met name hun verdere opslag) niet langer noodzakelijk is in verband met de doeleinden van de verzameling;

(b)         U heeft uw op toestemming gebaseerde gegevensverwerking ingetrokken;

(c)         U maakt bezwaar tegen verdere verwerking;

(d)         de gegevensverwerking was tegen de wet;

(e)         het verwijderen is vereist om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van EU- of nationale wetgeving;

(f)          de gegevens van een kind (leeftijd jonger dan 16 jaar) met betrekking tot diensten van de Informatieonderneming, ook hier moet de context worden opgevat als een kosten plichtige dienst, die elektronisch plaatsvindt door op afstand gesloten overeenkomsten (d.w.z. zonder rechtstreeks fysiek contact tussen de partijen) en die op een individuele aanvraag is gebeurd. In het geval van verwijdering van uw gegevens gaan wij er in het algemeen van uit dat u ermee akkoord gaat, dat wij uw naam opnemen in onze administratie van personen die niet (meer) door ons gecontacteerd willen worden. Daardoor verminderen wij de kans dat er in de toekomst contact met u wordt opgenomen, bijvoorbeeld als uw gegevens in een andere context opnieuw moeten worden verzameld. Als u dit niet wenst, laat het ons dan weten.

2. Verdere rechten bij publicatie van uw gegevens en deelname door derden

Mochten we gegevens hebben gepubliceerd waarop uw annuleringsvordering betrekking heeft, zullen we gerichte stappen ondernemen (rekening houdend met beschikbare technologie en implementatiekosten),om ervoor te zorgen dat degenen die verantwoordelijk zijn voor deze informatie op de hoogte worden gebracht, dat u de verwijdering van de gegevens heeft vereist (inclusief links ernaar en duplicaten hiervan).

Als uw gegevens bekend zijn gemaakt aan derden (op andere manieren),zullen wij hun informeren over het verwijderen van de gegevens, tenzij dit onmogelijk is of onrealistische extra kosten met zich brengen. Op uw verzoek zullen we de bovengenoemde derden noemen.

3. Uitzondering op de verwijderingsaanspraak

Het verwijderen van data is - indien nodig zelfs tijdelijk – niet mogelijk, als de gegevensverwerking vereist is:

(I)          voor het uitoefenen van recht op de vrijheid van meningsuiting en informatie;

(II)         om te voldoen aan een bestaande wettelijke verplichting onder EU- of nationaal recht (dit kan bijvoorbeeld een wettelijke Opslagplicht zijn [voordat deze verstrijkt]);

(III)        om Rechtsaanspraak te realiseren, uit te oefenen of te verdedigen, of als

(IV)        in het geval van uw herroeping zoals hierboven beschreven (deel III),er nog een andere rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is;

(V)         Gronden van uw bezwaar in de zin van hierboven (sectie V. 1. c),zijn er als er ten eerste belangrijke realistische reden voor de gegevensverwerking bestaan en ten tweede als uw bezwaar niet alleen gericht is tegen directe reclame maar, indien van toepassing, tegen samenhangende profilering (laatstgenoemde zaak – directe reclame, met daaraan gekoppelde profilering- u heeft altijd recht op een verwijderingsaanspraak).

4. Vergelijkbare rechten m.b.t. verwijderen van gegevens

Als u (althans tijdelijk) geen aanspraak op verwijderen kunt maken, kunt u direct aanspraak op beperking (verdere) gegevensverwerking van ons hebben. Verdere informatie vindt u in het volgende onderdeel VI.

VI. Recht op beperking van verwerking

Indien gegevens door ons onrechtmatig zijn verzameld en u daarom een annuleringsverzoek indient, kunt u in plaats van een dergelijke verwijdering van ons te verlangen, navragen dat wij de gegevensverwerking beperken. Hetzelfde geldt voor rechtmatig verzamelde gegevens in het geval van een tijdelijke tussentijdse doel bereiken van onze kant, maar u heeft de gegevens echter nodig voor het realiseren, uitoefening of verdediging van juridische claims. Als u bezwaar heeft gemaakt tegen de gegevensverwerking met betrekking tot u en wij in ieder geval moeten voldoen, omdat deze is gericht tegen directe reclame en de daaraan gekoppelde profilering of de juistheid van de gegevens staat ter discussie, kunt u van ons, tijdens de relevante onderzoeksfase (belangenafweging in geval van bezwaar, het onderzoeken van de gegevens op feitelijke onjuistheid),een beperking van het gebruik van uw gegevens vereisen.  

Dit betekent dat we de beperkte gegevens (afgezien van de opslag en speciale gevallen van bijzonder openbaar belang) alleen met uw toestemming voor het realiseren, uitoefenen of verdediging van juridische claims, of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon mogen verwerken.

Zelfs zonder uw initiatief beperken wij het gebruik van uw gegevens tot de eerder vernoemde omvang, als het laatste contact met u (zie Deel B) meer is dan een periode gelijk aan 3 (drie) jaar plus de rest van het jaar waarin het laatste contact tot stand is gekomen. Ggfs. Eventueel nodige beperkingen of annuleringsrechten die al op een eerdere datum zijn gemaakt, blijven onveranderd.

Heeft een gegevensbeperking in de bovengenoemde zin plaatsgevonden en staat het op het punt te worden verwijderd (omdat bijvoorbeeld kan worden vastgesteld dat de gegevens (niet ?) onjuist zijn),zullen we u vóór deze stap informeren. Als uw gegevens bekend zijn gemaakt aan derden, delen we deze de gegevensbeperking mede, indien dit niet mogelijk is  of er hoge kosten aan verbonden zijn. Auf Ihr Verlangen benennen wir Ihnen die vorgenannten Dritten. Op uw verzoek zullen we de bovengenoemde derden noemen.

VII. Recht op gegevensoverdracht

Mochten we uw gegevens automatisch verwerken op basis van uw toestemming of als onderdeel van een contractuele relatie, kunt u van ons verlangen om de relevante gegevens in een gestructureerd, machinaal leesbaar formaat aangeleverd te krijgen, bijvoorbeeld om het zelf (en zonder enige inmenging door ons) naar een andere gegevensbeheerder door te kunnen sturen. Voor zover technisch mogelijk en het andere personen niet rechtelijk beïnvloed, kunt u ook vragen om dergelijke gegevens rechtstreeks door te geven aan een andere, door u gekozen gegevensbeheerder (bijvoorbeeld een bedrijf waarmee u een contract wilt sluiten). Een in uw voordeel eventuele extra bestaande verwijderingsaanspraak, wordt niet beïnvloed door een gegevensoverdracht aanvraag.

VIII. Het recht op Kennisgeving in geval van Gegevensschending

Als zich een situatie voordoet, als gevolg van de schending van de gegevensbescherming (bijvoorbeeld het zogenaamde data lek),waarbij u risico loopt om uw persoonlijke rechten en vrijheden te verliezen, zullen wij u hierover onmiddellijk informeren. Deze kennisgeving omvat o.a. de details van uw contactpersoon in deze kwestie, evenals informatie over de dreigende gevolgen van de inbreuk op uw privacy en de maatregelen die reeds zijn genomen of zijn bedoeld om deze te beperken. Een dergelijke kennisgeving kan achterwege blijven als we vervolgens al dergelijke effectieve risico beperkende maatregelen hebben getroffen, waardoor een hoog risico in de bovengenoemde zin niet langer te verwachten is. Mochten de gegevens - met name door technische maatregelen (bijvoorbeeld door codering) - voorheen aanzienlijk waren beveiligd tegen ongeoorloofde toegang of de melding zou een onevenredige inspanning vergen, zullen we in een dergelijk geval een publieke aankondiging of maatregelen met een vergelijkbaar wijd verbreid effect toepassen).

IX. Uw recht om, in samenhang met de gegevensverwerking niet uitsluitend aan een automatisch besluitvormingssystemen te worden onderworpen

U heeft in principe (d.w.z. afgezien van bijzondere uitzonderingsgevallen) het recht, niet aan een uitsluitend geautomatiseerde verwerking – inclusief de profilering-, te worden onderworpen, als dit tegenover u rechtelijke gevolgen heeft of u in vergelijkbare wijze behoorlijk beperkt.

X. Recht om in beroep te gaan

U kunt op elk moment in beroep gaan over ons gedrag met betrekking tot de verwerking van gegevens door bij de bevoegde regelgevende instantie (zie sectie C II) klachten in te dienen. U kunt natuurlijk ook bij ons klachten indienen, zodat we samen kunnen proberen een mogelijk ontstaan probleem op te lossen.

XI. Bezwaarde recht

Als we uw gegevens hebben verwerkt om ze voor onze reële belangen op te slaan (of om een ​​taak van een openbaar belang te kunnen realiseren),kunt u hier op elk moment bezwaar tegen maken. Verdere verwerking door ons is alleen (dan) geoorloofd, als we u de redenen voor de verwerking mededelen, en zo belangrijk zijn dat ze opwegen tegen uw interesses, rechten en vrijheden, of zelfs dient voor het realiseren, uitoefenen of verdedigen van de rechtsaansprakelijkheid. Als uw bezwaar gericht is tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden en daarmee samenhangende profilering, zal in dit geval geen verder gebruik of verwerking van uw gegevens door ons meer plaatsvinden. U kunt uw bezwaar in welke vorm dan ook aan ons kenbaar maken.


I. Verantwoordelijk voor de gegevensbescherming

Er is geen verantwoordelijke voor gegevensbescherming voor ons bedrijf. In het bedrijf is uw contactpersoon de heer Frank Laurini, die u afzonderlijk zou kunnen contacteren voor eventuele vragen over privacy rechtelijke kwesties met betrekking tot de activiteiten van ons bedrijf. Het bedrijf helpt u o.a. in het effectieve gebruik van uw rechten, volgens bovengenoemde Sectie H, naar ons toe. Aanvullend kunt u op elk gewenst moment ook contact opnemen met andere bureaus/ afdelingen van ons bedrijf, waar men u ook met vragen over gegevensbescherming, graag behulpzaam is. De contactgegevens zijn:

Mr. Frank Laurini
Andreastrasse 21
40213 Düsseldorf


J. Verandering in het persoonsgegevensbeleid

Dit gegevensbeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, bijvoorbeeld om zich aan te passen aan de respectieve/ bijgewerkte besluitvorming op het gebied van de gegevensbeschermingswetgeving, die op 25.5.2018 nog niet bekend/ te voorzien was.

Eventuele veranderingen zullen we op onze website (bekend maken, waarbij over veranderingen van bijzonder ernstige aard in individuele vorm, (regelmatig per e-mail) met alle klanten/ gebruikers/ leveranciers/ andere relevante partijen, waarvan we de contact gegevens nog op de momenten waarop we ze nodig hebben kunnen beschikken,  wordt gecommuniceerd.


K. Aandacht voor nationale bijzonderheden

Onze zakelijke activiteiten strekken zich uit tot in veel Europese landen. Mocht het gebeuren, dat we u in dat land,  waarin onze gegevens beschermende activiteiten gebruikt worden, waarin u gevestigd bent en het tegelijkertijd een lidstaat van de Europese Unie of EER is (behalve Zwitserland),dat deze rechten op afzonderlijke punten volgens de nationale wetgeving (DSGVO)van een hogere rechtsorde zijn, dan vragen we u beleefd ons direct over de aard en omvang hiervan te informeren, omdat we in dit land er ook rechtmatig willen handelen, waarbij wij - ter verduidelijking - ook onze ​​eigen recherche doen.